Kennisbank

20 tips voor een betere prognose

Bent u als ondernemer overgedragen aan Bijzonder Beheer van de bank en wordt gevraagd om een prognose? Hoe weet u dan wanneer de prognose voldoet aan de verwachtingen van de bank?
 
Vanachter de laptop kunnen wij dat uiteraard niet beoordelen. Wel kunnen we tips meegeven om een prognose meer solide te maken en eventuele vragen op voorhand weg te nemen.
 
Deze tips zijn van algemene aard. Soms zijn er zaken die bij het ene bedrijf of in de ene branche meer spelen dan in andere situaties. Voeg dat dan aan de begroting toe. 

Tips exploitatiebegroting

 1. Stel de begroting per maand of periode op (niet alleen jaartotalen).
 2. Stel eveneens een begroting op voor de aankomende paar jaren (eventueel met een indicatief karakter); deze mogen per maand/periode maar alleen jaartotalen volstaat meestal ook.
 3. Houdt qua indeling de jaarrekening aan of een ander document (bijv. interne cijfers) waar de bank bekend mee is.
 4. Stel de begroting met voldoende mate van detail op (dus niet alleen op hoofdlijnen of samengevat).
 5. Leg van iedere regel in de begroting duidelijk en helder vast hoe deze is berekend, waarom voor een bepaalde aanname is gekozen of waarom een bepaald uitgangspunt is gehanteerd.
 6. Indien posten in de begroting afwijken van historische gemiddelden, geef dan aan wat de oorzaak daarvan is of welke acties daarvoor zijn uitgezet. Of maak een brug (watervalgrafiek?) tussen het huidige en komende jaar.
 7. Geef aan welk ‘label’ op de begroting geplakt dient te worden. Gaat het om een best case? Of een worst case? Of …..?
 8. Voeg aan de begroting een tekstuele toelichting/onderbouwing bij waarin op hoofdlijn de strategie en uitgangspunten voor het komende jaar staan beschreven.
 9. Liever een iets te defensieve begroting dan een begroting met teveel opportuniteit. Uiteraard wil je graag positiviteit en vertrouwen uitstralen. Maar liever iedere maand de begroting halen dan iedere maand moeten uitleggen waarom hij niet is gehaald (daarmee neemt het vertrouwen van de bank in het algemeen zienderogen af).
 10. Als het bedrijf of de branche waarin u werkzaam bent substantiële impact ondervindt van huidige ontwikkelingen (zoals energiecrisis, Oekraïne, supply chain issues e.d.), geef dan in de tekstuele toelichting aan wat de impact is en op welke wijze hiermee in de begroting wel of geen rekening is gehouden.
 11. Voeg een break-even EBITDA berekening toe. Welke EBITDA dient te worden gerealiseerd om aflossingen, rentelasten en vervangingsinvesteringen te kunnen plegen daarbij rekening houdende met een buffer van 5% van de omzet om tegenvallers op te kunnen vangen? En in hoeverre voldoet de begroting hieraan?

Tips balansprojectie

 1. Stel de balansprojectie voor het komende jaar op per maand/periode (gelijk aan de exploitatiebegroting).
 2. Verdicht de balans niet teveel; verschaf inzicht door balansposten zoveel mogelijk te verbijzonderen.
 3. Voeg aan de balansprojectie de gehanteerde investeringsbegroting toe en maak onderscheid in vervangings- en uitbreidingsinvesteringen.
 4. Leg van iedere balanspost duidelijk en helder vast hoe deze is berekend, waarom voor een bepaalde aanname is gekozen of waarom een bepaald uitgangspunt is gehanteerd.

Tips liquiditeitsprognose

 1. Stel ook de liquiditeitsprognose (net als de balansprojectie) voor het komende jaar op per maand/periode (gelijk aan de exploitatiebegroting).
 2. Houdt afdoende rekening met seizoenpatronen in betalingen en eenmalige betalingen (zoals vakantiegeld).
 3. Beoordeel van iedere balanspost of daar wel of geen cash-flow item uit voorkomt die meegenomen dient te worden in de liquiditeitsprognose (de liquiditeitsprognose dient gevoed te worden door zowel de exploitatiebegroting als balansmutaties).
 4. Zet de liquiditeitsprognose af tegen de beschikbare kredietfaciliteit (maak de bestedingsruimte dan wel liquiditeitstekorten inzichtelijk).
 5. Bereid u voor op de vraag wat te doen als zich onverhoopt tegenvallers voordoen. Op welke wijze kunnen deze worden opgevangen? Hoe kan geld vrijgemaakt worden? Welke desinvesteringsopties zijn er? Is inbreng van risicodragend vermogen mogelijk? Welke besparingen zijn nog mogelijk en snel te realiseren?

Bonus tip

En dan nog een laatste bonustip. Maak diverse rondrekeningen om te voorkomen dat er rekenkundige fouten zijn ontstaan en daardoor de betrouwbaarheid in twijfel wordt getrokken. Voorbeeld: muteert de vaste activa in de balansprojectie met de afschrijvingen uit de exploitatiebegroting en de investeringen uit de liquiditeitsprognose?

Hulp nodig?

Hulp nodig? Of wenst de bank een beoordeling van de begroting door een onafhankelijke derde? We helpen graag! 

Lees ook

Afko’s en klapperende oren

author image Tjarda van Dam

15 tips voor uw liquiditeitsprognose 2024

Arno Elting - UNO Arno Elting