Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de door UNO bedrijfsadviseurs BV (hierna ‘UNO’), gevestigd te (9471 KV) Zuidlaren aan de Annerweg 34, ingeschreven bij de KvK met nummer 02065913, geëxploiteerde website www.uno-advies.nl.

Wij zijn bij wet verplicht u te informeren over welke persoonsgegevens UNO via het gebruik van deze website verzamelt en verwerkt en voor welke doeleinden wij deze gegevens gebruiken. Ook dienen wij u als bezoeker te informeren over ons cookiebeleid.

Versie: mei 2018

Privacybeleid

UNO respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website, haar (potentiële) klanten en (potentiële) relaties. UNO verzamelt en verwerkt geen persoonsgegevens, tenzij u deze bewust aan ons heeft verstrekt via de website, via e-mail, mondeling of anders, of wanneer wij deze verkrijgen via de analytische cookies die wij op uw apparaat plaatsen (geanonimiseerd). U kunt onze website dus anoniem bezoeken (zonder persoonsgegevens aan UNO te verstrekken).

De persoonsgegevens die u met UNO deelt worden vertrouwelijk behandeld, rechtmatig verwerkt en goed beveiligd. De gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met partijen die niets met de diensten van UNO te maken hebben. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ingangsdatum 25 mei 2018).

Gebruik van persoonsgegevens

UNO verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt, of die door ons worden verzameld via de analytische cookies die wij plaatsen. Wanneer u contact opneemt met UNO, legt UNO de door u verstrekte gegevens vast.

We gebruiken uw gegevens voor de volgende doelen:

  • Het versturen van een nieuwsbrief
  • Om contact met u op te nemen naar aanleiding van een vraag of contactverzoek
  • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten
  • Om een overeenkomst / dienst uit te kunnen voeren

Wij verwerken de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt niet voor andere doeleinden dan de in deze privacyverklaring gestelde doeleinden. UNO bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verwerkt.

Nieuwsbrief

Om onze kwartaal-update aan u te kunnen verzenden, vragen wij u om enkele gegevens in te vullen. De persoonsgegevens die u aanlevert (naam, aanhef, organisatie en e-mailadres) worden na uw akkoord toegevoegd aan onze mailinglijst bij Mailchimp (hoofdkantoor in Atlanta, V.S.). Wij hebben met Mailchimp een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin zij zich verklaren te houden aan de geldende Europese wetgeving omtrent privacy en gegevensbescherming (AVG). Mailchimp gaat vertrouwelijk om met de persoonlijke gegevens in de mailinglijst. Meer informatie over de cookies van Mailchimp vindt u in de privacy policy van Mailchimp.

U kunt zich op elk moment afmelden van onze mailinglijst. In de footer van onze nieuwsbrief treft u altijd een afmeldlink en een link naar uw profiel, waar u uw persoonsgegevens kunt inzien, bijwerken, aanpassen en verwijderen. UNO bewaart uw persoonsgegevens in voorgenoemde mailinglijst in principe zolang wij nieuwsbrieven versturen.

Contactformulier

U vult een contactformulier in op de website. Om op uw vraag te kunnen reageren, zal UNO dan enkele gegevens van u vastleggen. De persoonsgegevens die u hier invult (naam, aanhef, organisatie, e-mailadres, telefoonnummer) worden door onze (contactformulier-)plug-in opgeslagen in de database van onze website. Uw contactverzoek of vraag wordt vervolgens doorgezonden naar ons via e-mail. Uiteraard kunt u ons ook rechtstreeks e-mailen. De ingevulde persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van UNO nodig is voor de volledige afhandeling van uw contactverzoek.

UNO File Transfer

Om documenten aan UNO / anderen te versturen via de UNO File Transfer, dient de verzender een e-mailadres van de zender en ontvanger in te vullen. Verstuurde documenten en gekoppelde persoonlijke berichten aan de ontvanger worden tot 14 dagen na verzending bewaard in UNO File Transfer. Indien UNO File Transfer wordt gebruikt in het kader van onze dienstverlening, bewaren wij de persoonsgegevens zolang dat naar ons oordeel noodzakelijk is voor de volledige uitvoering van de dienst en/of voor zolang dit wettelijk verplicht is.

Derden

UNO deelt alleen persoonsgegevens met derden onder zeer strikte voorwaarden. We delen uw persoonsgegevens slechts met derden die de gegevens voor ons verwerken in opdracht. Met deze derden sluiten wij een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de huidige wetgeving (AVG). Verder verstrekken we uitsluitend persoonsgegevens aan derden wanneer dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een overeenkomt tussen u en UNO, of indien UNO hiertoe wettelijk verplicht is.

Beveiliging

UNO heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. We streven daarmee naar een passend beveiligingsniveau. Enkele van de genomen maatregelen betreffen:

  • De website van UNO is beveiligd met een SSL-certificaat. Hiermee wordt informatie die u deelt via onze website versleuteld verzonden.
  • Uitsluitend bevoegde personeelsleden / derden hebben toegang tot uw persoonsgegevens.
  • De elektronische systemen van UNO worden beveiligd met onder andere een wachtwoord.
  • UNO werkt uitsluitend via een firewall en onze software is up-to-date.
  • UNO sluit verwerkersovereenkomsten af met derden die in opdracht van ons uw persoonsgegevens verwerken.

Cookies

Op deze website gebruiken wij in beperkte mate cookies. Kijk hier voor meer informatie over ons cookiebeleid.

Uw rechten

UNO biedt u toegang tot uw persoonlijke gegevens na verificatie van uw identiteit. U kunt bij ons een verzoek indienen om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. In het laatste geval zal UNO trachten tegemoet te komen aan uw verzoek, tenzij de persoonlijke gegevens van rechtswege of om rechtmatige zakelijke doeleinden bewaard moeten blijven.

U heeft ook het recht om toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken of hiertegen bezwaar te maken. In sommige gevallen heeft u ook recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat uw persoonsgegevens overdraagbaar zijn aan u, of aan een door u aangewezen derde partij.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen het verwerken van uw persoonsgegevens kunt u aan ons e-mailen. Voordat wij aan uw verzoek tegemoet kunnen komen dienen wij eerst uw identiteit te verifieren. Wij verzoeken u dan ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de e-mail toe te voegen. In deze kopie schermt u uw pasfoto af en maakt u het paspoortnummer, uw BSN en de strook met nummers onderin (hierin staat ook uw BSN) zwart. Deze gegevens zijn privacygevoelig en hoeft u niet aan ons te verstrekken. Wij reageren zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek.

U kunt ons uiteraard ook bellen of e-mail als u niet tevreden bent over onze omgang met uw persoonsgegevens. U hebt ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

De voorwaarden in deze privacyverklaring en cookiebeleid kunnen onaangekondigd aangepast worden. Wijzigingen zijn van kracht zodra deze op deze pagina gepubliceerd zijn. Wij raden u daarom aan om met regelmaat deze verklaring te controleren.

Contact opnemen

Indien u vragen, klachten of verzoeken heeft, dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat via telefoonnummer 088 – 506 1000 en e-mailadres info@uno-advies.nl