Coronacrisis: regelingen en mogelijkheden voor ondernemers

bedrijfswaardering

Overheid, pensioenuitvoerders, gemeenten, financiers en andere mogelijke crediteuren hebben diverse regelingen in werking gesteld voor ondernemingen die geraakt worden door de coronacrisis. Hieronder een actueel overzicht van de mogelijkheden die u voorliggen om uw financieringslasten te verlagen.

Overheid en pensioenen

De onderstaande regelingen zijn bruikbaar voor ondernemingen die zijn getroffen door de gevolgen van de coronacrisis.

NOW-regeling

Ook wel bekend als Noodmaatregel Overbrugging van Werkbehoud. Een nieuwe regeling voor een tegemoetkoming van loonkosten en voor de huidige regeling werktijdsverkorting. Voorwaarden en regeling:

 • Aanvraag bij UWV (digitaal). Hierbij dient ook een prognose omzetverlies te worden ingediend.
 • De tegemoetkoming loonkosten is voor een specifieke periode van drie maanden, namelijk maart-mei 2020. Mogelijk eenmalig te verlengen met (maximaal) nog eens drie maanden.
 • Voor ondernemers die een omzetverlies verwachten van minimaal 20% als gevolg van de coronacrisis, gerekend vanaf 1 maart 2020 (referentieperiode = een kwart van de omzet van 2019). Er bestaat een mogelijkheid om omzetverlies aan te tonen met een verschuiving van 1 of 2 maanden (april of mei 2020), voor bedrijven die de effecten met enige vertraging terugzien in hun financiën.
 • Als een bedrijf uit een aantal bedrijfsonderdelen (rechtspersonen) bestaat die samen een concern vormen, wordt de omzetdaling van het hele concern aangehouden.
 • Tegemoetkoming is maximaal 90% van de loonsom. Voor het bepalen van de loonsom neemt UWV automatisch de gegevens over uit de loonaangifte bij de Belastingdienst.
 • UWV neemt hierbij als grondslag het zogenaamde socialeverzekeringsloon. Hier komt voor alle bedrijven dezelfde opslag van 30% bovenop bedoeld voor de opbouw van vakantiegeld, pensioen en voor werkgeverspremies. 
 • Er is een cap voor hoge lonen; er wordt maximaal €9538,- uitgekeerd per persoon.
 • Percentage tegemoetkoming van de loonsom is afhankelijk van daadwerkelijk geleden omzetverlies: bij 100% omzetverlies 90% tegemoetkoming; bij 50% omzetverlies 45% tegemoetkoming, etc.
 • Voorschot mogelijk voor 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Dit wordt uitgekeerd in 3 termijnen. De eerste termijn wordt uitgekeerd binnen 2 tot 4 weken na indienen van de aanvraag.
 • Er mag geen personeel ontslagen worden om bedrijfseconomische redenen in de periode van tegemoetkoming in de loonkosten.
 • Achteraf wordt door UWV bepaald of de aangevraagde tegemoetkoming terecht was: naheffing (zonder boete) of nabetaling volgt.
 • Hier meer informatie over de NOW-regeling (gepubliceerd 31 maart 2020)

Aanpassing NOW-regeling per 22 april 2020:

 • Werkmaatschappijen die door de coronacrisis meer dan 20% omzetverlies hebben, maar behoren tot een concern dan niet aan die voorwaarde voldoet, mogen toch NOW aanvragen.
 • Extra voorwaarden: concerns waarvan een werkmaatschappij een beroep doet op de regeling moeten verklaren dat ze over 2020 geen dividend uitkeren, bonussen uitkeren of eigen aandelen inkopen. Daarnaast is een akkoord nodig met de vakbond over werkbehoud (of bij <20 werknemers een vertegenwoordiging van werknemers).

De regeling gaat maandag 6 april 2020 open en loopt tot en met 31 mei 2020

TOGS

Ook wel bekend als Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19. Onder deze regeling kunnen MKB-ondernemers die rechtstreeks worden getroffen door overheidsmaatregelen in strijd tegen het coronavirus een tegemoetkoming aanvragen van €4000 voor het betalen van vaste lasten.

 • Aanvraag kan worden ingediend t/m vrijdag 26 juni 2020 17:00 uur bij het RVO.
 • TOGS is bedoeld voor ondernemingen in specifieke sectoren die direct geraakt zijn door overheidsmaatregelen (bijvoorbeeld de horeca, evenementenlocaties, sauna’s, etc.). Een lijst met branches en sectoren is inmiddels gepubliceerd.
 • De aanvraag kan ook gedaan worden indien een geregistreerde nevenactiviteit, behorende tot de lijst met SBI-codes, beter aansluit op de daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten.
 • Ook ondernemingen in de non-food sector, zoals winkeliers, die niet behoren tot de lijst met gepubliceerde SBI-codes kunnen in aanmerking komen voor de tegemoetkoming.
 • Uitgebreide voorwaarden kunt u hier terugvinden.

COL

De Overheid heeft een financiële steunmaatregel in het leven geroepen voor startups, scale-ups en innovatieve mkb-bedrijven: de Corona-Overbruggingslening (COL). Daarvoor is in eerste instantie €100 miljoen aan noodkrediet beschikbaar gemaakt. Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen gaan de overbruggingsleningen verstrekken.

 • Lening tussen de €50.000 en €2 miljoen.
 • Geen kredietrelatie bij een bank.
 • Geldt niet voor bedrijven met activiteiten in retail, horeca of kleine zakelijke dienstverlening, noch voor zelfstandige ondernemers (hierbij wordt verwezen naar Qredits).
 • Uniform rentetarief van 3% en looptijd afhankelijk van de doelgroep.
 • Bij een aanvraag boven de €250k wordt er een cofinanciering van 25% van het gevraagde bedrag verwacht van een aandeelhouder / investeerder.
 • Lening onder €500k: looptijd van 3 jaar, eerste jaar aflossingsvrij, daarna in 2 jaar lineair per kwartaal aflossing + rente, met mogelijkheid tot boetevrij vervroegd aflossen.
 • Lening boven €500k: extra premium van 2% per jaar, aflossing vindt plaats na jaar of op het moment van conversie door cofinanciers, mogelijkheid voor boetevrij vervroegd aflossen.
 • Ondernemers moeten kunnen aantonen dat de lening nodig is vanwege de huidige economische situatie als gevolg van het coronavirus, maar dat ze in principe een duurzaam en gezond toekomstperspectief hebben.

Hier treft u meer informatie over criteria en de aanvraagprocedure van COL.

Aanvragen kunnen ingediend worden vanaf 29 april 2020.

Uitstel betaling bij Belastingdienst

Ondernemers kunnen uitstel van betaling voor hun belastingen aanvragen. Invorderingen stoppen dan direct. Dit geldt voor inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelasting (btw).

 • Verzuimboetes voor niet op tijd betalen hoeven niet te worden betaald.
 • Langer de tijd om bewijslast aan te leveren.
 • Invorderingsrente wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0% (alle belastingschulden).
 • Tarief van belastingrente wordt tijdelijk verlaagd naar bijna 0%.

Hoe vraagt u dit aan?

Algemene informatie over hoe u als ondernemer uitstel van betaling aan kunt vragen bij de Belastingdienst:

 • Stuur een verzoek voor uitstel betaling aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen per brief naar de Belastingdienst. Geef daarin ook aan dat u betalingsproblemen heeft vanwege de uitbraak van het coronavirus.
 • In eerste instantie ontvangt u uitstel van betaling voor een termijn van drie maanden.
 • Let op: uitstel voor betaling van belastingen kan alleen aangevraagd zodra u een belastingaanslag heeft gekregen.

Loonheffing en omzetbelasting

Omdat u hiervoor doorgaans geen aanslag krijgt opgelegd, dient u de volgende acties uit te voeren:
– dien uw aangifte loonheffingen en omzetbelasting in;
– wacht tot u een naheffingsaanslag van de Belastingdienst ontvangt (door niet te betalen);
– vraag uitstel van betaling aan bij de Belastingdienst;
– dien tijdig een melding betalingsonmacht in (let op de termijn!);
– de opgelegde boete komt te vervallen (overheidsmaatregel).

Het heeft geen zin om uitstel van betaling aan te vragen voordat u deze naheffingsaanslagen heeft ontvangen.

Uw betalingsonmacht dient binnen 14 dagen na de reguliere betalingstermijn van de aangiften loonheffingen en omzetbelasting gemeld te zijn via ondernemersportaal waar u normaal ook inlogt voor het doen van aangifte btw.

Let op: uw betalingsonmacht over aangiften loonheffingen en omzetbelasting voor de maand februari 2020 dient dus voor 14 april 2020 gedaan te zijn!

Let op: bij een fiscale eenheid dient u betalingsonmacht te melden voor de afzonderlijke vennootschappen.

Vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting

De voorlopige aanslag vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting 2020 kan aangepast worden naar beneden door uw winstverwachting bij te stellen. U kunt dit zelf doen of door uw accountant/belastingconsultent laten doen. In het najaar kunt u uw winstverwachting nogmaals te evalueren en aanpassen.

Let op: er kunnen hierdoor eventueel verrekenbare verliezen ontstaan.

Overige belastingmaatregelen

 • Ondernemers die te maken hebben met een omzetdaling mogen tijdelijk van een lager eigen loon uitgaan, in verhouding tot de omzetdaling van het bedrijf.
 • De vrije ruimte die werkgevers hebben om onbelaste vergoedingen te geven aan werknemers (werkkostenregeling), wordt eenmalig verhoogd van 1,7% naar 3% voor de eerste €400k van de loonsom per werkgever.
 • Bedrijven krijgen de mogelijkheid om het verwachte verlies voor het jaar 2020 (door de coronacrisis) alvast te verrekenen met de winst over 2019 via de vennootschapsbelasting. Deze fiscale coronareserve mag niet hoger zijn dan de winst van 2019.
 • Het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ wordt een jaar uitgesteld. DGA’s hebben hiermee meer tijd, tot eind 2023, om zich voor te bereiden en schulden aan de eigen vennootschap die hoger zijn dan €500k (excl. eigenwoningschulden) af te lossen.
 • Voor hypotheken waar een fiscale aflossingsverplichting geldt, is een nieuw beleidsbesluit getroffen: de aflossingsachterstand hoeft niet uiterlijk eind 2021 betaald te zijn, maar 1. kan worden uitgesmeerd over de resterende looptijd (max. 360 maanden) of 2. de lening kan worden gesplitst, zodat de afbetaling kan plaatsvinden over een apart afgesproken termijn (korter dan de resterende looptijd).

Verruiming overheidsgaranties financieringen

De onderstaande regelingen betreffen de verruiming van overheidsgaranties bij bancaire financieringsinstrumenten voor het MKB. De bedoeling is dat banken hierdoor mogelijk meer bereid zijn te financieren (of bestaande financieringen te verhogen) onder de diverse regelingen. De uitwerking hiervan houden we in de gaten.

 • Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO); garantieplafond verhoogd van 50% naar 80% voor grootbedrijven en 90% voor het MKB.
 • Verruiming borgstelling MKB-Kredieten (BMKB) van 50% naar 75%; ook toepasbaar op overbruggingskredieten en RC-kredieten met een looptijd tot 4 jaar, i.p.v.  1 jaar; de zekerhedentoets die normaal wordt gedaan zal niet van toepassing zijn; persoonlijke borgtocht wordt aanzienlijk versoepeld; afhankelijk van situatie is een passend aflossingsregime mogelijk.
 • Tijdelijke borgstelling land- en tuinbouwbedrijven; voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten; geldt vanaf 18 maart.

Overheidsgarantie kredietverzekeraars

Het kabinet heeft €12 miljard gereserveerd om ervoor te zorgen dat leverancierskredieten in het MKB op pijl blijven. De garantieregeling is nodig omdat kredietverzekeraars terughoudend zijn geworden om betalingsrisico’s af te dekken. De maatregel moet nog in detail worden uitgewerkt en er dient goedkeuring verkregen te worden van de EC.

Uitstel betaling pensioenpremies

Pensioenfondsen, verzekeraars en aan verzekeraars gelieerde premiepensioeninstellingen hebben laten weten dat ze getroffen ondernemers gaan helpen met diverse regelingen.

 • Ondernemers kunnen zich melden bij hun pensioenuitvoerder voor een betalingsregeling.
 • De betalingstermijnen voor pensioenpremies worden verruimd.
 • Pensioenuitvoerders hanteren een minder streng invorderingsbeleid.

Uitstel betaling waterschappen

In een recent persbericht hebben de waterschappen laten weten ook ondernemers te willen ondersteunen in deze tijd met een versoepeling van de betalingscondities.

 • Er wordt coulant omgegaan met verzoeken om uitstel van betaling.
 • Uitstel geldt voorlopig voor een bepaalde tijd (3-6 maanden).
 • Soepele betalingsregelingen mogelijk.

Uitstel betaling gemeentelijke belastingen

In diverse gemeentes in Nederland zijn inmiddels ondersteuningsmaatregelen voor lokale ondernemers beschikbaar. Kijk op de website van uw eigen gemeente of hier nieuws over beschikbaar is.

Banken

ABN AMRO Bank, ING Bank, Rabobank, de Volksbank, Triodos Bank en BNG Bank hebben in een persbericht laten weten dat ze ondernemingen die in de kern gezond zijn extra lucht zullen geven: er wordt zes maanden uitstel van betalingen gegeven voor rente en aflossing op de lopende leningen. De precieze uitwerking hiervan verschilt per bank. De einddatum van uw financiering schuift daarmee in de praktijk 6 maanden op (behalve bij ABN AMRO Bank).

De regeling geldt voor zakelijke klanten in alle sectoren met een krediet tot €2,5 miljoen bij ING Bank, tot €3 miljoen bij Rabobank en tot €50 miljoen bij ABN AMRO Bank.

Voor ondernemingen met een krediet boven de voorgenoemde kredietbedragen is nog geen algemene bancaire maatregel getroffen bij ING Bank en Rabobank. Voorlopig dienen ondernemers zich te wenden tot hun contactpersoon bij de bank voor het bespreken van een maatwerkregeling. In sommige gevallen dient een ondernemer wel eerst online een verzoek tot uitstel van betaling in te dienen.

Voor ondernemingen die in de kern niet gezond zijn (gemakshalve gaan we uit van de periode voor de coronacrisis) geldt de uitstelregeling in de meeste gevallen niet. In dit geval kunt u zich wenden tot uw contactpersoon bij Bijzonder Beheer / Intensief Beheer, of uw herstructureringsdeskundige.

ABN AMRO Bank

 • Zes maanden uitstel van betaling treedt voor alle zakelijke klanten met een krediet tot €50 miljoen automatisch in werking in april 2020 en loopt t/m september 2020.
 • Let op: Indien u geen uitstel van betaling nodig heeft kunt u dit voor 31 maart 2020 aangeven bij de bank.
 • De maatregel treedt ook automatisch in werking voor klanten die in beheer zijn bij Bijzonder Beheer, niet zijnde de afdeling Afwikkeling.
 • De onbetaalde aflossing (half jaar) wordt bijgeschreven op de slottermijn (bullet), dus hier geen verlenging van de looptijd.
 • Voor zakelijke klanten met een krediet boven de €50 miljoen en grootzakelijke klanten zijn maatwerkregelingen mogelijk.
 • Informatie vindt u hier.
 • Klanten van ABN AMRO Lease met een leasefaciliteit van maximaal €10 miljoen komen ook in aanmerking voor zes maanden uitstel van betaling. Deze regeling treedt automatisch in werking. Hier meer informatie van ABN AMRO Lease.

Rabobank

 • Bij Rabobank kunnen zakelijke klanten met een krediet tot €3 miljoen een aanvraag indienen.
 • U dient zelf uitstel van betaling voor rente en aflossing op uw lopende lening aan te vragen.
 • Let op: verzoeken die betrekking hebben op de aflossing van maart 2020 dienen uiterlijk 30 maart 2020 om 13:00 uur te zijn ingediend! Verzoeken die later binnenkomen zullen pas in april 2020 ingaan.
 • De looptijd van de lening wordt met de periode verlengd waarvoor u uitstel van betaling ontvangt.
 • Hier treft u meer informatie over het aanvragen van uitstel.

ING Bank

 • Ook bij de ING Bank dient u voor financieringen tot €2,5 miljoen zelf uitstel van betaling aan te vragen. Dit kan via Mijn ING.
 • Bij uitstel van betaling voor een zakelijke financiering van meer dan €2,5 miljoen dient u contact op te nemen met uw relatiemanager.
 • De looptijd van de lening wordt met de periode verlengd waarvoor u uitstel van betaling ontvangt.
 • Meer informatie leest u hier.

Regionale ontwikkelingsmaatschappijen en crowdfunding

Ook diverse regionale ontwikkelingsmaatschappijen en crowdfunding platforms bieden inmiddels regelingen voor ondernemers. Veelal betreft dit het opschorten van aflossingen. Raadpleeg voor exacte voorwaarden de website van uw financier of uw contactpersoon.

Overige mogelijkheden

UNO heeft meer dan 25 jaar ervaring in begeleiding van ondernemers op het gebied van bijzondere bedrijfssituaties, onder andere bij financieel zwaar weer. In de laatste gevallen betreft ons werk het stellen van de juiste diagnose en het bepalen van de beste behandelopties of scenario’s. Vaak betekent dit ook schade beperken en zo mogelijk voorkomen. Vanuit onze ervaring met herstructureringen hebben we nog een aantal aanvullende mogelijkheden voor u op een rij gezet. Of deze in uw situatie van toepassing zijn vraagt nader beoordeling.

 • Betalingsregeling treffen met crediteuren, inclusief annuleren en/of uitstellen van reeds gedane bestellingen.
 • Betalingsregeling met verhuurder(s).
 • Uitstel rente-, aflossings- en leaseverplichtingen bij overige financiers.
 • Uitstel investeringen.
 • Sale & lease back van reeds gepleegde investeringen.
 • Laten uitbetalen van ledenkapitaal (tuinbouw en sierteelt).
 • Verkoop van overtollige activa (rekening houdend met eventuele verpanding).
 • Versnelde afbouw van voorraad (uitverkoop, inkoopstop).
 • Versnelde incasso debiteuren (factoring).
 • Vragen om lening van crediteur waarvoor u een zeer belangrijke klant bent.
 • Uitsmeren betaling vakantiegeld (of via NOW-regeling?).

Impactanalyse coronacrisis

UNO heeft een impactanalyse coronacrisis ontwikkeld om ondernemers in deze bijzondere tijden te ondersteunen. Zo krijgt u snel helderheid over de mogelijke scenario’s, wat dit (financieel) voor uw bedrijf zal betekenen en hoe te handelen. Meer informatie? Neem contact met ons op.

Lees ook

Impactanalyse coronacrisis

author image Tjarda van Dam

Contact met UNO

author image Tjarda van Dam

Onze adviseurs

author image Tjarda van Dam