ZOEKEN

Betalen met verrekenbare verliezen?!

Artikel geschreven door: Roelof van der Wielen op 10 februari 2017

Nee, dit is geen variant op de bitcoin. Het is een onderwerp dat voortkomt uit de concrete ervaring van UNO bedrijfsadviseurs als regisseur van informele reorganisatie van schulden. Benieuwd hoe het werkt?

Nieuwe faillissementswet

In de herziening van de faillissementswet wordt aangestuurd op een verruiming van de mogelijkheden om te komen tot een verantwoorde reorganisatie van schulden en lasten ter vermijding van een faillissement. In 2010 heeft prof. dr. mr. Karin Luttikhuis RA, Professor of Comparative Insolvency and Restructuring, al gepleit voor aandacht voor de informele reorganisatie. In 2016 heeft mr. drs. Nicolaes Tollenaar een bruikbare richtlijn achtergelaten in zijn boek over het pré- insolventieakkoord.

De jarenlange insolventiepraktijk van UNO heeft uitgewezen dat een informele reorganisatie succesvol en doeltreffend kan zijn. Bijzonder element daarin is de waarde van de verrekenbare verliezen. 

Verrekenbare verliezen

Bij een crediteurenakkoord – in of buiten rechte – is sprake van een boekwinst, waardoor doorgaans een deel van, of alle, verrekenbare verliezen worden verrekend. Het is echter meermalen voorgekomen dat er verrekenbare verliezen resteerden, die in het slotakkoord met de fiscus nuttig zijn aangewend, als ware het een betaalmiddel.

In de praktijk (casus)

Een informele reorganisatie middels dwangakkoord heeft plaatsgevonden bij een grootschalige herstructurering bij een van de grootste siertelers van Nederland met vestigingen in meerdere landen. De Nederlandse vestiging moest drastisch worden gesaneerd wegens aanhoudende verliezen. 

UNO heeft in afstemming met de huisbankier een buitengerechtelijk crediteurenakkoord uitgerold, dat vanwege een weigerachtige netwerkbeheerder als dwangakkoord in surseance moest worden afgewikkeld. 

Geheel volgens de invorderingsrichtlijn werd de fiscus daarin het dubbele percentage geboden op de openstaande schuld. Daarbij ingerekend was de preferente btw-schuld uit hoofde van de door de Rechtbank bekrachtigde kwijtschelding door de schuldeisers. 

In onderhandeling met de fiscus is overeengekomen dat ook de preferente btw-schuld naar rato van de invorderingsrichtlijn is voldaan, maar dat tot genoegdoening het resterende deel van het verrekenbare verlies werd opgeofferd. De contante waarde van het verrekenbare verlies werd ingeschaald op 15% van het totale verrekenbare verlies. 

De fiscus heeft daarmee een opheffing van de surseance, homologatie van het akkoord en voortzetting van de gesaneerde onderneming mogelijk gemaakt. 

Waarde?

In de Miljoenennota valt te lezen dat de winstbelasting hoger is uitgevallen door betere bedrijfsresultaten maar wellicht ook het ontbreken van de verrekenbare verliezen die leiden tot reductie van de opbrengst voor de Staat. Conclusie is, dat er derhalve door de staatssecretaris en de minister van Financiën concrete waarde wordt toegerekend aan de gecumuleerde verrekenbare verliezen. UNO heeft de minister van Financiën inmiddels de vraag voorgelegd wat de waarderingsgrondslag daarvan is, maar deze vraag is nog niet beantwoord.

De benutting van de waarde van de verrekenbare verliezen op deze wijze is zeer specialistisch en past louter in een zorgvuldig geregisseerde informele reorganisatie. Het feit dat het kan, en reeds is vertoond, is op zich vermeldenswaardig.


Andere Artikelen

Actueel

Laat 2021 een bijzonder jaar worden én dan niet alleen door het breken van weerrecords

Lees meer
Actueel

Minicursus ‘verkoopproces & bedrijfswaardering’

Lees meer