Nieuwe koers voor Groningen Airport Eelde

Eind 2016 werd UNO gevraagd om in te stappen bij een wel heel bijzonder regionaal dossier. De centrale vraag: Kan een regionaal vliegveld bestaan bij de gratie van geoorloofde staatssteun van lagere overheden en steun van het bedrijfsleven? UNO voerde het onderzoek uit voor Groningen Airport Eelde.

Behoefte aan toekomstbestendige koers

Europese regelgeving staat maar in beperkte mate toe dat overheden bijdragen aan bedrijven. Aangezien Groningen Airport Eelde (GAE) door de EU wordt geclassificeerd als onderneming, is van groot belang dat publieke gelden alleen onder strikte voorwaarden worden aangewend voor het vliegveld. Regionale overheden in Noord-Nederland hebben zich terecht de vraag gesteld in hoeverre het bestaande vliegveld steun kan genieten van haar aandeelhouders, te weten drie gemeenten en twee provincies, bij haar verdere ontwikkeling.

Op voorhand hadden de aandeelhouders een strategische verkenning van de toekomst van GAE laten uitvoeren door externe deskundigen. Dit is vervolgens vertaald in beleidsopties en in een aantal exploitatiescenario’s. Ter afhechting is UNO gevraagd een overkoepelende en toekomstbestendige cockpit en koers in te richten voor het vliegveld.

Grondige inventarisatie

De aandeelhouders van GAE hebben het kennelijk voornemen om gezamenlijk de benodigde financiële middelen voor de komende 10 jaar bijeen te brengen. Via GAE NV werd UNO de opdracht gegeven om o.a. een gewogen advies uit te brengen omtrent de bestuursvarianten, waarbij er geen belemmering mag ontstaan op fiscaal, juridisch, financieel en organisatorisch vlak. Om tot het juiste besturingsmodel te komen heeft UNO nadrukkelijk gekeken naar ervaringen van andere vliegvelden. Alle voorliggende reeds uitgevoerde (strategische) markt- en financiële onderzoeken, werden ter referentie gebruikt om de juiste koers te helpen bepalen.

UNO heeft in de eerste twee maanden van 2017 een grondige inventarisatie verricht van eisen van de aandeelhouders, Europese regelgeving, eisen van de exploitant/directie en ervaringen in het veld. Hiernaast heeft UNO zorg gedragen voor een nieuwe waardeindicatie van de activa, welke bij vliegvelden met name is gestoeld op de benuttingsgraad.

Een gesegmenteerd besturingsmechanisme

Op basis van de grondige inventarisatie is een gesegmenteerd besturingsmodel uitgewerkt waarmee men aan de wensen, eisen en plichten tegemoet kan komen. De interactie tussen het vliegveld en het bedrijfsleven staat in het nieuwe model volledig los van de interactie tussen het vliegveld en de aandeelhouders (overheid). Beide geldstromen zullen gaan bijdragen aan de continuïteit en verdere ontwikkeling van Groningen Airport Eelde.

“In de kern van moeilijkheden schuilen altijd mogelijkheden. Ik help je deze te vinden.”

Marian van der Werf
Bedrijfsadviseur bij UNO sinds 2007

Realiseren van groei

De wens tot groei leeft bij veel ondernemers. Maar hoe realiseert u als ondernemer groei voor uw bedrijf en wat levert het op? Er zijn hierin verschillende mogelijkheden en het verdient aanbeveling deze goed te onderzoeken. 

Regionaal vliegveld met potentie

Het rapport van UNO, tezamen met de resultaten van een professioneel acquisiteur die het bedrijfsleven heeft geënthousiasmeerd om mee te investeren in het vliegveld, liggen momenteel ten grondslag aan de besluitvorming van de aandeelhouders. Er zal een extra €46 mln. nodig zijn voor de komende tien jaren om het vliegveld in stand te houden.

Het bedrag kan toereikend zijn mits de randvoorwaarden goed worden ingevuld. De door UNO voorstelde nieuwe koers en het bijbehorend besturingsmodel zal het bestuur van Groningen Airport Eelde in staat stellen zo efficiënt mogelijk te ondernemen en bovendien de interactie met het regionale bedrijfsleven optimaal faciliteren.

Wij zijn experts in bijzondere bedrijfssituaties

  • Innovatief
  • Betrokken
  • Vertrouwd