ZOEKEN

UBO-register: update april 2018

Artikel geschreven door: Kyra Weaver op 16 april 2018

De Minister van Financiën heeft het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 ingediend bij de Eerste en Tweede Kamer. De inhoud biedt o.a. meer duidelijkheid over wie er moet worden opgenomen in het UBO-register. Welke gevolgen heeft dit voor aandeelhouders, vennoten of bestuurders van een BV, VOF of STAK?

Wie is een UBO?

In het op 6 april 2018 aangeboden Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 worden de categorieën van natuurlijke personen beschreven die in elk geval als UBO aangemerkt dienen te worden. Deze ‘uiteindelijk belanghebbenden’ worden opgenomen in het nog in te richten UBO-register.

In de basis is een UBO (Ultimate Beneficial Owner) een natuurlijk persoon die de uiteindelijk belanghebbende / eigenaar is, of zeggenschap heeft, over een rechtspersoon. Er moet in alle gevallen (ten minste) 1 natuurlijk persoon als UBO van een vennootschap of juridische entiteit worden aangemerkt.

UBO-categorisering

Hieronder kort samengevat de meest belangrijke richtlijnen voor het bepalen van de UBO van Nederlandse ondernemingen.

Indien na uitputting van alle mogelijkheden geen UBO kan worden aangewezen, of er twijfel bestaat of een persoon als bedoeld in de voorgestelde categorisering de uiteindelijk belanghebbende is / zeggenschap heeft, dan geldt dat de natuurlijk persoon/personen die behoort/behoren tot het hoger leidinggevend personeel (‘dagelijks beleidsbepalers’) van de vennootschap of rechtspersoon, als UBO moeten worden aangemerkt.

Concreet: de statutair bestuurders (rechtspersonen) of een of meer van de vennoten (personenvennootschapen), waarbij er een uitzondering geldt voor commanditair vennoten.

UBO van een STAK

De voorgestelde categorisering heeft als effect dat niet alle houders van certificaten uitgegeven door een STAK als uiteindelijk belanghebbende geregistreerd dienen te worden in het UBO-register. Alleen certificaathouders die de grens van 25% passeren worden aangemerkt als UBO.

Wel geldt ook hier de regel dat er tenminste 1 natuurlijk persoon, de uiteindelijk belanghebbende(n), als UBO moet worden geregistreerd. Indien geen van de certificaathouders een eigendomsbelang bezitten van meer dan 25%, wordt er logischerwijs eerst gekeken of de statutair bestuurders van de STAK kwalificeren als UBO.

Timing UBO-register

Nu het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 is ingediend, hebben de Eerste Kamer en Tweede Kamer vier weken om voorstellen tot wijziging van de inhoud in te dienen. Het ligt in de lijn der verwachting dat het Besluit en de daarmee samenhangende wijziging van de Wet te voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) al voor de zomer in werking kan treden.

Toch zal de inwerkingtreding van het UBO-register dan nog even op zich laten wachten, aangezien dit een aanpassingen van de ICT-infrastructuur vergt. Het register zal beheerd gaan worden door de Kamer van Koophandel. Om dit mogelijk te maken is ook een wijziging van de Handelsregisterwet 2007 noodzakelijk. Er is gekozen om dit via een separaat implementatiewetsvoorstel te regelen.

[UPDATE 20 april 2018] Minister Hoekstra van Financiën heeft de Tweede Kamer ingelicht dat de implementatie van het UBO-register wordt uitgesteld. Het conceptwetsvoorstel wordt naar verwachting begin 2019 ingediend bij de Tweede Kamer.

Let op: U dient t.z.t. zelf de noodzakelijke informatie over de UBO(s) van uw onderneming aan te leveren bij de KvK. Uiteraard houden we u in de tussentijd zo goed mogelijk op de hoogte van de status van het UBO-register.


Andere Artikelen

Actueel

UNO beschikt over WHOA herstructureringsdeskundige

Lees meer
Actueel

WHOA en de Herstructureringsdeskundige

Lees meer